top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Wedding Ceremonies by Zerlina alsmede op overeenkomsten gesloten met de opdrachtgevers, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

 2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan drukfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

 2. Bij ondertekening van de offerte en bevestiging door Wedding Ceremonies by Zerlina komt de overeenkomst tot stand.

 3. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

 4. Een samengestelde prijsofferte verplicht Wedding Ceremonies by Zerlina niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wedding Ceremonies by Zerlina zal de dienstverlening, zoals overeengekomen in de overeenkomst, uitvoeren onder een inspanningsverbintenis.

 2. De opdrachtgever zal met Wedding Ceremonies by Zerlina samenwerken, gedurende de hele duur van de dienstverlening, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de prestaties zoals omschreven in de offerte. Aldus zal de opdrachtgever, zonder uitstel, elke verduidelijking nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening verstrekken en zal de opdrachtgever steeds antwoorden op de eventuele vragen van Wedding Ceremonies by Zerlina.

 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wedding Ceremonies by Zerlina het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

Artikel 4 – Wijzigen van de overeenkomst​

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Wedding Ceremonies by Zerlina de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 3. Wedding Ceremonies by Zerlina behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te rekenen. Wedding Ceremonies by Zerlina zal deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever meedelen en toelichten.

Artikel 5 - Betaling

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Wedding Ceremonies by Zerlina anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt 1 maand voorafgaand aan het huwelijk of het event een tweede factuur van het resterend saldo. Dit bedrag dient uiterlijk op de dag zelf van het huwelijk of het event te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

 2. De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Wedding Ceremonies by Zerlina is gerechtigd een forfaitair aanvullende schadevergoeding te vorderen van 30 EUR en een nalatigheidsinterest gelijk aan 1% per maand, tot volledige betaling.

 3. Bij niet-betaling door de opdrachtgever behoudt Wedding Ceremonies by Zerlina zich eveneens het recht voor om de verdere dienstverlening op te schorten. Tevens behoudt Wedding Ceremonies by Zerlina zich het recht voor om bij niet-betaling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Artikel 6 – Klachten

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen de week, na de datum van het plaatsgevonden huwelijk of event, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Wedding Ceremonies by Zerlina te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wedding Ceremonies by Zerlina in staat is adequaat te reageren.

 2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 7 – Promotiemateriaal

 1. Opdrachtgever geeft Wedding Ceremonies by Zerlina toestemming om de naam van opdrachtgever en promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Artikel 8 – Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Wedding Ceremonies by Zerlina gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 1 maand voor het huwelijk of event, terwijl annuleren binnen 1 maand voor het huwelijk of event zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs impliceert.

 2. Wedding Ceremonies by Zerlina heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/ te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. Alsook indien de veiligheid van Wedding Ceremonies by Zerlina, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd, of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Wedding Ceremonies by Zerlina gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wedding Ceremonies by Zerlina op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wedding Ceremonies by Zerlina de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wedding Ceremonies by Zerlina, zal Wedding Ceremonies by Zerlina in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Wedding Ceremonies by Zerlina zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Wedding Ceremonies by Zerlina kan worden verwacht.

 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Wedding Ceremonies by Zerlina onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Wedding Ceremonies by Zerlina voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Wedding Ceremonies by Zerlina die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Wedding Ceremonies by Zerlina slechts voor aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de schriftelijke overeenkomst. Wedding Ceremonies by Zerlina is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.

 3. Opdrachtgever vrijwaart Wedding Ceremonies by Zerlina voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Wedding Ceremonies by Zerlina onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 10 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Wedding Ceremonies by Zerlina voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Wanneer Wedding Ceremonies by Zerlina ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt Wedding Ceremonies by Zerlina zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat de opdrachtgever een schadevergoeding kan eisen.

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Wedding Ceremonies by Zerlina niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

 3. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Wedding Ceremonies by Zerlina op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Wedding Ceremonies by Zerlina bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wedding Ceremonies by Zerlina gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Wedding Ceremonies by Zerlina zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wedding Ceremonies by Zerlina niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Ártikel 13 – Intellectuele eigendom

 1. Wedding Ceremonies by Zerlina behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

 1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Wedding Ceremonies by Zerlina wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn, naargelang het geval enkel de Vrederechter te Boom of de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

bottom of page